Onnistunut brändin rakentaminen ratkoo monia ongelmia

Vahva brändi rakentuu sen johdonmukaiselle toteuttamiselle kaikissa yrityksen toimissa ja kohtaamisissa ihmisten kanssa. Onnistunut brändi perustuu ennen kaikkea hyvälle itsetuntemukselle. Vahvalla brändi-identiteetillä varustettu yritys tuntee perinpohjaisesti itsensä, tapansa puhua ja toimia, mikä tulee synnyttämään sille pitkällä aikavälillä sitoutuneen henkilökunnan, uskollisen asiakaskunnan ja toimivan yhteistyöverkoston. 

Brändin rakentamisen asiantuntijuutta tarjoava SoulOnes on vuosien varrella päässyt todistamaan sitä, kuinka brändiin keskittymällä voidaan ratkaista monia yritysten kohtaamia haasteita, sekä sisäisiä että ulkoisia, joita voivat olla erottautumisen vaikeus, uusasiakashankinnan takkuaminen tai työviihtyvyyteen liittyvät ongelmat. Tässä artikkelissa pureudumme tavallisimpiin yritysten kohtaamiin haasteisiin, joihin ratkaisu voisi syntyä juuri brändityön kautta.

  • Miten saisin lisää myyntiä?
  • Miten voisin pienentää yrityksen kuluja?
  • Miten voisin erottautua kilpailijoistani?
  • Miten voisin vahvistaa haluamaani brändi mielikuvaa?
  • Miten voisin parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä?

Miten saisin lisää myyntiä?

Panosta brändisi ulkoasuun

Onnistunut brändin ulkoasu puhuttelee yritykselle tärkeitä ihmisiä jääden heidän mieleensä. Sen lisäksi, että ulkoasun on istuttava brändiin, on visuaalisen ilmeen näyttäydyttävä yhtenäisesti yrityksen kaikilla kosketuspinnoilla, niin digitaalisilla kuin fyysisillä. Brändin ulkoasun tulee kuvastaa yrityksen sielua ja sen asiakkaillensa antamia lupauksia, puhuttiinpa sitten verkkosivuista, pakettiautojen teippauksista tai myymälän sisustuksesta. Kuvittele mielessäsi esimerkiksi korkeatasoisia makuelämyksiä tarjoava ravintola, jonka tilat ovat epäsiistit. Ulkoasu vaikuttaa olennaisesti asiakkaan ravintolasta saamaan ensivaikutelmaan ja halukkuuteen maksaa kyseisen ravintolan palvelusta.

Hanki itsevarmuutta brändiin panostamalla

Olemme monta kertaa päässyt todistamaan sitä, kuinka yritykset ovat johdonmukaisella brändin rakentamisella saavuttaneet ennennäkemätöntä omanarvontuntoa, kasvua ja menestystä. Asiakastöittemme kautta olemme päässeet näkemään sen, kuinka asiakkaillemme on syntynyt aivan uudenlainen itsevarmuus ja tämän kautta johdonmukaisuutta jokapäiväiseen toimintaansa ja kohtaamisiin. Etenkin uusasiakashankintaa tehdessä ei omanarvontunnosta ole haittaa. Varmuus omasta asiantuntijuudesta huokuu asiakkaan suuntaan, mikä parhaimmillaan johtaa pitkäaikaiseen yhteistyöhön.

Miten voisin pienentää yrityksen kuluja?

Jos yritys ei ole rakentanut brändin perustusta kunnolla, tulee se helposti käyttäneeksi resurssejaan, kuten aikaa ja rahaa, vääränlaiseen tekemiseen. Esimerkiksi se, että markkinointibudjettia käytettäisiin myynnin buustaamiseksi hetkellisesti, olisi markkinointi nähtävä suunnitelmallisena ja brändiä tukevana tekemisenä, jolloin sen voi myös olettaa tuottavan tuloksia pitemmällä aikavälillä.

Miten voisin erottautua kilpailijoistani?

Jotta yritys erottautuisi positiivisesti kilpailijoistaan, on sen pystyttävä tunnistamaan omat vahvuutensa, arvomaailmansa sekä tapansa toimia ja kohdata sille tärkeät ihmiset. Itsetutkiskelun kautta saadaan kaivettua esille se persoona, jolla päästään erottautumaan muista alalla toimivista. Olemalla rehellisesti oma itsensä ja tuomalla omia vahvuuksia esille on huomattavasti helpompi löytää oman liiketoiminnan kannalta sopivimmat asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

Miten voisin vahvistaa haluamaani brändi mielikuvaa?

Brändiä tulee toteuttaa kaikissa asiakaskohtaamisissa, verkkosivuvierailuista kivijalkamyymälöihin, asiakaspalvelijan puhelinsoitosta tuotteen toimitukseen. Jokaisen yrityksessä työskentelevän henkilön on toteutettava brändiä jokapäiväisessä työssään. Tämä edellyttää luonnollisesti sitä, että jokainen työntekijä on sitoutunut yrityksen tapaan toimia ja palvella asiakkaitaan. Johdolla on tässä erityisen tärkeä rooli, toisin sanoen brändäyksen tulee olla heidän agendallaan joka päivä.

Miten voisin parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä?

Koetko uusien osaajien rekrytointiin ja perehdyttämiseen kuluttamiesi resurssien valuvan kerta toisensa jälkeen hukkaan? Etsitkö keinoja henkilöstön vaihtuvuuden pienentämiseen? Tämänkaltaisten ongelmien äärellä on etsittävä syitä sille, mikseivät ihmiset viihdy tai miksi työsuhteet jäävät kerta toisensa jälkeen lyhyiksi. Valitettavan tavallisia ovat ne tilanteet, joissa hiljattain yritykseen palkattujen ihmisten odotukset työnantajaa ja työpaikalla vallitsevaa työkulttuuria kohtaan eivät kohtaakaan todellisuutta. Synnyttävätkö yritykset kenties väärää mielikuvaa itsestään viestiessään itsestään työnantajana?

Yrityksen itsestään lähettämien viestien totuudenmukaisuus rakentuu hyvin tehdylle brändityölle, jossa olennainen rooli on syvällisellä itsetutkiskelulla. Jotta yritys pystyisi antamaan selkeän kuvan itsestään, on sen osattava vastata moneen itseänsä koskevaan kysymykseen: Minkälainen yrityksemme on? Minkälaisista ihmisistä tiimimme koostuu? Mitkä ovat arvomme? Minkälainen on työkulttuurimme? Minkälaisia ominaisuuksia toivomme uusilta työntekijöiltä? Kun näihin kysymyksiin on olemassa selkeä vastaus, on huomattavasti helpompi viestiä itsestään ulospäin.

Työnantajaviestintä on vain yksi kosketuspinta monien sidosryhmäsuhteiden joukossa, jossa avoimuudella ja rehellisyydellä on suuri merkitys. Onnistunut työnantajabrändi rakentuu kaikkien niiden kohtaamisten kautta, joissa sekä potentiaaliset että nykyiset työntekijät ovat kosketuksissa kyseiseen yritykseen. Kaikessa tekemisessä pätee sama sääntö: luodun mielikuvan on vastattava todellisuutta. Jos näin ei ole, on luvassa pettymyksiä, heikkoa työhyvinvointia ja -tehoa. 

Kun yritys kertoo rehellisesti itsestään ja työkulttuuristaan, tavoittaa se varmimmin ne osaajat, jotka arvostavat juuri tämän yrityksen vahvuuksia. Esimerkiksi hybridityöstä puhuttaessa tulisi työnhakijoille kertoa selkeästi se, miltä työviikko tässä yrityksessä oikeasti näyttää, eli tarkoitetaanko hybridityöllä yhtä vai neljää lähityöpäivää viikossa. Mikäli työntekijöiden toivotaan suosivan lähityöskentelyä etätyön sijaan, kannattaa yrityksen tuoda lähityön tuomia hyötyjä rohkeasti esille, joita voivat olla vaikkapa hyvä tunnelma, viihtyisät työskentelytilat ja yhteiset lounaat. Jokaisella yrityksellä on omat vahvuutensa, joista avoimesti viestimällä voidaan tavoittaa samoja asioita arvostavat potentiaaliset uudet työntekijät. 

Oletko sinä mahdollisesti kamppaillut tässä jutussa kuvailtujen haasteiden kanssa? Vastaus voisi olla brändin kirkastus tai brändiuudistus. Jos tarvitset apua brändisi kirkastamisessa tai yrityksesi visuaalinen ilme ei vastaa todellisuutta, ole yhteydessä meihin!

Lue lisää blogistamme: Brändityö mahdollistaa aitouden

Varaa tästä ilmainen brändikartoitus